EĞİTİM
Giriş Tarihi : 18-06-2020 23:09

LGS ve YKS tedbirleri...

LGS ve YKS tedbirleri...

Koronavirüs salgınının görüldüğü andan itibaren,Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda salgının/bulaşmanın toplum sağlığıve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme,sosyalizolasyonutemin,mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla birçok tedbir kararı alınarak uygulamayageçirilmiştir.

Bu çerçevede, önümüzdeki günlerde yapılacak olan Liselere Geçiş Sınavı ve Yükseköğretim Kurumlar Sınavının halk sağlığı açısından en uygun koşullarda gerçekleştirilmesi amacıyla bazı tedbirlerin alınması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu kapsamda;

1-   Liselere Geçiş Sınavı (LGS); 20 Haziran 2020 Cumartesi günü birinci oturumu 09.30’da başlayıp 10.45’de tamamlanacak, ikinci oturumu 11.30’da başlayıp 12.50’de tamamlanacak olan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmek amacıyla; 20Haziran2020Cumartesigünü09.00ile15.00saatleriarasındaaşağıdabelirtilenistisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

2-     Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS);Birinci oturumu 27 Haziran 2020 Cumartesigünüsaat10.15’tebaşlayıp13.00’detamamlanacak,ikincioturumu28Haziran2020 Pazargünüsaat10.15’tebaşlayıp13.15’detamamlanacakveüçüncüoturumu28Haziran2020 Pazar günü 15.45’te başlayıp 17.45’de tamamlanacak olan Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi ve sonrasında oluşabilecek yoğunluğu ve bulaşma riskini azaltmak, sınavın sorunsuz bir şekilde yapılmasını temin etmekamacıyla;

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacaktır.

3-  Gerek LGS gerekse YKS sınavlarına girecek adayların sınav binasına ulaşımlarının toplu taşıma ile sağlanması halinde kendilerinin yanı sıra bir yakını, özel araçlarla gelinmesi halinde ise araç sürücüsü ile birlikte bir yakını sokağa çıkma kısıtlamasına tabiolmayacaktır.

4-  LGSveYKSsınavlarınagirecekadaylarınT.C.KimlikKartıbaşvurularınınalınması amacıyla tüm il/ilçe nüfusmüdürlükleri;

-   LGSsınavıöncesinedenkgelen18Haziran2020Perşembeve19Haziran2020Cumagünleri saat 20.00’akadar,

-   LGS sınavının yapılacağı 20 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleriarasında,

-   YKSsınavıöncesinedenkgelen25Haziran2020Perşembeve26Haziran2020Cumagünleri saat 20.00’akadar,

-   YKS sınavının yapılacağı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü 07.00-13.00 saatleriarasında,

-   YKS sınavının yapılacağı 28 Haziran 2020 Pazar günü 07.00-16.00 saatleri arasında, açıkbulundurulacaktır.

5-    LGS ve YKS sınavlarının yapılacağı günlerde başta sınava girecek adaylar ve yakınları ile sınav görevlilerinin şehir içi toplu ulaşımlarında (belediye/halk otobüsü,minibüs, dolmuş, taksi vb.) herhangi bir aksama olmaması için Belediyelerce gerekli tedbirler alınacak ve ihtiyaca göre sefer sayılarıartırılacaktır.

6-    Şehirlerarası toplu ulaşım araçlarından (uçak, otobüs, tren, vapur, feribot vs.) biletleme yapmış olanlar sokağa çıkma kısıtlamasına tabiolmayacaklardır.

7-        Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak günler/saatlerde daha önceden belirlenmiş/gün alınmış olan nikah törenleri aileler, şahitler ile kısıtlı sayıda misafirin katılımıyla icraedilecektir.

8-AÇIK OLACAK İŞYERİ, İŞLETME
VEKURUMLAR
a)     Sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak gün ve saatlerde; ekmek üretiminin yapıldığı fırın ve/veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri ile bu iş yerlerinin sadece ekmek satan bayileri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlı üretiminin yapıldığı/satıldığı iş yerleri (vatandaşlarımız zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın fırın, unlu mamul ruhsatlı iş yerleri, market, bakkal, manav, kasap, kuruyemişçi ile tatlıcılara gidipgelebilecektir.),

b)    İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten işyerleri,

c)      Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,

ç) Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım evleri, rehabilitasyon merkezleri, nikah salonları, Nüfus Müdürlükleri, Acil Çağrı Merkezleri, AFAD Birimleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Göç İdaresi, PTT vb.),

d)    Akaryakıtistasyonları,

e)   Valilikler/Kaymakamlıklartarafındanyerleşimmerkezleriiçinher50.000nüfusabiradetve ilsınırlarıiçindengeçenşehirlerarasıkarayoluvevarsaotoyolüzerindeher50kmiçinbiradet olmak üzere belirlenecek sayıda (kura ile tespit edilecek) lastiktamircisi,

f)       Doğalgaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğalgaz çevrim santrallerigibi),

g)    İçme suyu dolum tesisleri ile içme suyu, gazete ve mutfak tüpü dağıtımını yapanşirketler,

ğ) Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,

h)     Sağlık hizmetlerinin kapasitesini arttırmaya yönelik acil inşaat, donanım vb. faaliyetleri yürütenişletme/firmalar,

ı) Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un ve unlu mamuller, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığıtesisler ve kâğıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak hammaddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,

i)   Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dâhil) ve lojistiğini yapanfirmalar,

j)    Oteller ve konaklamayerleri,

k)    Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretimtesisleri,

l)     Çalışanları inşaat/maden alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı veya çalışması devam eden büyük inşaatlar ile madenler (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilir, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmez. Çalışma alanı sadece inşaat alanı/maden sahaları ilesınırlıdır.),

m)    Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basımmatbaaları,

n)     Daha önceden sözleşmeye/taahhüde bağlanmış ve belirlenen süre içerisinde yetiştirilmesi gereken ihracata konu; mal, malzeme, ürün, araç-gereç üreten iş yerleri ve tesisler (mevcut zorunluluklarını ispatlamaları ve anılan şartlara uymalarıkaydıyla),

o)    Zirai amaçlı akaryakıt satışı yapılan Tarım KrediKooperatifleri,

ö)Valilikler/Kaymakamlıklartarafındantespitedilecekihtiyacagörekurailebelirlenecek;zirai ilaç, tohum, fide, gübre vb. tarımsal üretime ilişkin ürün satışı yapanişletmeler,

p)    Sebze/meyve toptancı halleri,

 

9-  İSTİSNA KAPSAMINDA OLANKİŞİLER
a)   BuGenelgenin(8)numaralıbaşlığındayeralan“AçıkOlacakİşyeri,İşletmeveKurumlarda” yönetici, görevli veyaçalışanlar,

b)      Kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar (Özel güvenlik görevlileri dâhil),

c)    Acil Çağrı Merkezleri, Vefa Sosyal Destek Birimleri, Kızılay ve AFAD’da görevalanlar,

ç)Cenazedefinişlemlerindegörevliolanlar(dingörevlileri,hastanevebelediyegörevlilerivb.) ile birinci derece yakınlarının cenazelerine katılacak olanlar,

d)   Elektrik,su,doğalgaz,telekomünikasyonvb.kesintiyeuğramamasıgerekeniletimvealtyapı sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevliolanlar,

e)   Ürünve/veyamalzemelerinnakliyesinde yadalojistiğinde(kargodahil),yurtiçiveyurtdışı taşımacılık, depolama ve ilgili faaliyetler kapsamında görevliolanlar,

f)    Yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri vb. sosyal koruma/bakım merkezleriçalışanları,

g)      Otizm, ağır mental retardasyon, down sendromu gibi “Özel Gereksinimi” olanlar ile bunların veli/vasi veyarefakatçileri,

ğ) Demir-çelik, cam, ferrokrom vb. sektörlerde faaliyet yürüten iş yerlerinin yüksek dereceli maden/cevhereritmefırınlarıilesoğukhavadepolarıgibizorunluolarakçalıştırılmasıgereken bölümlerinde görevliolanlar,

h)      Bankalar başta olmak üzere yurt çapında yaygın hizmet ağı olan kurum, kuruluş ve işletmelerin bilgi işlem merkezlerinin çalışanları (asgari sayıda olmakkaydıyla),

ı)Bitkisel(gül,çay,meyve,hububat,kesmeçiçekvb.)vehayvansal(süt,et,yumurta,balıkvb.) ürünlerin üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlaması, hasatı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar,

i)    Küçükbaş-büyükbaş hayvanları otlatanlar, arıcılık faaliyetini yürütenler,

j)   30.04.2020tarihve7486sayılıGenelgemizkapsamındaoluşturulanHayvanBeslemeGrubu Üyeleri ile sokak hayvanlarını besleyecekolanlar,

k)    İkametinin önü ile sınırlı olmak kaydıyla evcil hayvanlarının zorunlu ihtiyacını karşılamak üzere dışarıçıkanlar,

l)    Zorunlu sağlık randevusu olanlar (Kızılay'a yapılacak kan ve plazma bağışlarıdahil),

m)   Yurt,pansiyon,şantiyevb.topluyerlerdekalanlarıngereksinimduyacağıtemelihtiyaçların karşılanmasında görevli olanlar,

n)     İş sağlığı ve güvenliği nedeniyle iş yerlerinden ayrılmaları riskli olan çalışanlar (iş yeri hekimi vb.),

o)    Veterinerhekimler,

ö) Servis hizmeti vermek üzere dışarıda olduklarını belgelemek şartı ile teknik servis çalışanları,

p)    İşyerlerinin kapalı olduğu saatlerde/günlerde sürekli olarak işyerlerinibekleyenler,

r)             Belediyelerin toplu taşıma, temizlik, katı atık, su ve kanalizasyon, ilaçlama, itfaiye ve mezarlık hizmetlerini yürütmek üzere hafta sonu çalışacakpersonel,

s)            Madencilik, inşaat ve diğer büyük yatırım projelerinde kullanılmakta olan patlayıcıların imalat ve lojistiğindeçalışanlar,

ş) Mahkeme kararı çerçevesinde çocukları ile şahsi münasebet tesis edecekler (mahkeme kararını ibraz etmeleri şartı ile),

t)          Serbest muhasebeci mali müşavirler, yeminli mali müşavirler ve bu meslek mensupları ile beraberçalışanlar,

Belirtilen istisnalar dışındaki tüm vatandaşlarımızın evlerinde kalması esastır.

Bu Genelgenin (8) numaralı “Açık Olacak İşyeri, İşletme ve Kurumlar” başlığının (ı) maddesi kapsamındakilere yönelik kararlar, İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurullarınca; LGS sınavı için engeç19.06.2020Cumagünüsaat13.00'a,YKSsınavıiçinengeç26.06.2020Cumagünüsaat 13.00'a kadaralınacaktır.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Valiler/Kaymakamlar tarafından ilgili mevzuat uyarınca gerekli kararların ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması,

konususuçteşkiledendavranışlarailişkinTürkCezaKanununun195incimaddesikapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasıhususunda;

Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.

NELER SÖYLENDİ?
@
NAMAZ VAKİTLERİ
PUAN DURUMU
 • Süper LigOP
 • 1Fatih Karagümrük37
 • 2Alanyaspor37
 • 3Galatasaray37
 • 4Antalyaspor37
 • 5Hatayspor37
 • 6BB Erzurumspor36
 • 7Göztepe35
 • 8Fenerbahçe35
 • 9Konyaspor24
 • 10Trabzonspor34
 • 11Beşiktaş34
 • 12Sivasspor34
 • 13Kasımpaşa33
 • 14Kayserispor33
 • 15Gaziantep FK32
 • 16MKE Ankaragücü21
 • 17Gençlerbirliği21
 • 18Çaykur Rizespor31
 • 19Yeni Malatyaspor31
 • 20Denizlispor31
 • 21Başakşehir FK30
HAVA DURUMU
Gazete Manşetleri
Yol Durumu
E-GAZETE
ANKET OYLAMA TÜMÜ
GÜNÜN KARİKATÜRÜ
E-Bülten Kayıt
RÖPORTAJLAR
YAZIK…
YAZIK…
ARŞİV ARAMA